הורקנוס

תלמוד ירושלמי:

א"ר יהודה מעשה בהורקנוס בנו של רבי אליעזר בן הורקנוס שיצא בסודר שעל כתיפו בשבת, אלא שנימא כרוכה לו באצבעו, וכשבא הדבר לפני חכמים אמרו אפילו אין נימא כרוכה לו באבצעו. (שבת קמז א)

וכשהקרא רבי הורקנוס תחת האלה בכפר עיטם וגמר את כל הפרשה הוחזקו להיות גומרים כל הפרשה ונקרא שמו בישראל בית חלוץ הנעל... (יבמות קו ב)