הלל בן רבן גמליאל

תלמוד בבלי:

ומעשה ביהודה והלל בניו של רבן גמליאל שרחצו שניהם כאחד בכבול, ולעזה עליהן כל המדינה, אמרו מימינו לא ראינו כך, ונשמט הלל ויצא לבית החיצון ולא רצה לומר להן מותרין אתם... ומעשה ביהודה והלל בניו של רבן גמליאל שיצאו בקורדקיסון בשבת בבירי, ולעזה עליהם כל המדינה ואמרו מימינו לא ראינו כך, ושמטום ונתנום לעבדיהן ולא רצו לומר להן מותרין אתם. (פסחים נא א)