זעירי

תלמוד בבלי:

זעירי הוה קא מישתמיט מיניה דר' יוחנן דהוה אמר ליה נסיב ברתי, יומא חד הוו קאזלי באורחא מטו לעורקמא דמיא, ארכביה לר' יוחנן אכתפיה וקא מעבר ליה, א"ל אורייתן כשרה בנתין לא כשרן, מאי דעתיך אילימא מדתנן עשרה יוחסין עלו מבבל כהני לויי אטו כהני לויי וישראלי כולהו סליקו, כי היכי דאישתיור מהני אישתיור נמי מהני... (קידושין עא ב)

זעירי איקלע לאלכסנדריא של מצרים זבן חמרא, כי מטא לאשקוייה מיא פשר וקם גמלא דוסקניתא (נעשה החמור דף של גשר), אמרו ליה אי לאו זעירי את לא הוה מהדרינן לך, מי איכא דזבין מידי הכא ולא בדיק ליה אמיא. (סנהדרין סז ב)