חוצפית המתורגמן

תלמוד בבלי:

...ואיכא דאמרי לישנא דחצפית המתורגמן חזה (אחר) דהוה גריר ליה דבר אחר, אמר פה שהפיק מרגליות ילחך עפר, נפק חטא. (קידושין לט ב)

תלמוד ירושלמי:

ראה רבן גמליאל תענית יט ב.