חנן המצרי

ראה אדמון.

תלמוד בבלי:

דנין לפני חכמים שמעון בן עזאי, ושמעון בן זומא, וחנן המצרי, וחנניא בן חכינאי. (סנהדרין יז ב)