חנן הנחבא

תלמוד בבלי:

חנן הנחבא בר ברתיה דחוני המעגל הוה, כי מצטריך עלמא למיטרא הוו משדרי רבנן ינוקי דבי רב לגביה ונקטי ליה בשיפולי גלימיה ואמרו ליה אבא אבא הב לן מיטרא, אמר לפני הקב"ה רבונו של עולם עשה בשביל אלו שאין מכירין בין אבא דיהיב מיטרא לאבא דלא יהיב מיטרא, ואמאי קרי ליה חנן הנחבא, מפני שהיה מחביא עצמו בבית הכסא. (תענית כג ב)