יהודה בר חייה

תלמוד ירושלמי:

יהודה בר חייה הוה יליף סליק ושאל בשלמיה דרבי ינאי חמוי מערב שבת לערב שבת, והוה (ר' ינאי) יתיב ליה על אתר תלי (מקום גבוה) בגין מיחמוניה ומיקם ליה מן קמוי, אמרין ליה תלמידיו לא כן אילפן רבי לזקן ד' אמות, אמר לון אין ישיבה לפני סיני (זה ר' יהודה בר' חייה), חד זמן עני מסיק (נתאחר מלעלות), אמר לית אפשר דיהודה ברי משני מנהגיה, אמר לית אפשר דלא יגיעון יסורים בההוא גופא צדיקא, מסתברא שאין לנו יהודה ב"ר, (והוה כשגגה היוצא מלפני השליט). (בכורים יא ב)