יוחנן בן בג בג

תלמוד בבלי:

וכבר שלח יוחנן בן בג בג אצל רבי יהודה בן בתירה לנציבין שמעתי עליך שאתה אומר ארוסה בת ישראל אוכלת בתרומה, שלח לו ואתה אי אתה אומר כן, מוחזקני בך שאתה בקי בחדרי תורה לדרוש בקל וחומר אי אתה יודע... (קידושין י ב)