יוחנן כהן גדול

תלמוד בבלי:

יוחנן כהן גדול העביר הודיית המעשרות, אף הוא בטל את המעוררין ואת הנוקפין, עד ימיו היה פטיש מכה בירושלים, ובימיו אין צריך לשאול על הדמאי. (סוטה מז א, וראה שם עוד מח א)

תלמוד ירושלמי:

משבא אלעזר בן פתורה ויהודה בן פכורה היו נוטלין אותן בזרוע (המעשר שבאוצר, והם לא היו עניים), והיתה ספיקה בידו למחות ולא מיחה, והעביר הודיית המעשר, וזו לגנאי, את המעוררין לשבח, ואת הנוקפין לשבח, עד ימיו היה פטיש מכה בירושלים עד תחלת ימיו. (סוטה מה א)