יוסי בן סימאי

תלמוד ירושלמי:

מעשה שנפלה דליקה בחצר יוסי בן סימאי בשיחין, וירדו בני קוצרה (מבצר) של ציפורין לכבות ולא הניח להן, אמר להן הניחו לגבאי שיגבה חובו, מיד קשר עליו הענן וכיבהו, במוצאי שבת שלח לכל חד מהם סלע ולאיפרכוס שלהן חמשים דינר, אמרו חכמים לא היה צריך לעשות כן. (שבת פא א)