לוי בן סיסי

תלמוד ירושלמי:

לוי בן סיסי באו הגייסות לעירו, נטל ספר תורה ועלה לראש הגג, אמר רבון העולמים אי בטלית חדא מילה מן הדין ספר אורייתא ייעלין לון ואין לא ייזלון לון, מיד איתבעון ולא אישתכחון (לא נמצאו שהלכו להם)... (תענית טז א)

בני סימונייא אתון לגבי ר' אמרין ליה בעא תתן לן חד בר נש דריש דיין וחזן ספר מתניין ועבד לן כל צורכינן, ויהב לון לוי בר סיסי, עשו לו בימה גדולה והשיבוהו עליה, אתון ושאלון ליה הגידמת במה היא חולצת, ולא אגיבון (לא השיב), רקה דם, ולא אגיבון, אמרין דילמה דלית הוא מרי אולפן, נישאול ליה שאלו ליה דאגדה, אתון ושאלון ליה מהו הדין דכתיב אבל אגיד לך את הרשום בכתב אמת, אם אמת למה רשום ואם רשום למה אמת, ולא אגיבון. אתון לגבי דרבי אמרון ליה הדין פייסונא דפייסנתך (וכי על אדם כזה בקשנו ממך), אמר לון חייכון בר נש דכוותי יהבית לכון. שלח אייתיתיה, ושאל ליה, אמר ליה רקה דם מהו, א"ל אם יש בו צחצוחית של רוק כשר... אמר ליה ולמה לא אגיבתינון, אמר ליה עשו לי בימה גדולה והושיבו אותי עליה, טפה רוחי עלי (גבה רוחי), וקרא עליו אם נבלת בהתנשא ואם זמות יד לפה, מי גרם לך להתנבל בדברי תורה על שנישאת בהן לעצמך. (יבמות סט א)