לוי בריה דרב הונא בר חייא

תלמוד בבלי:

לוי בריה דרב הונא בר חייא אשכחיה לגבלא דבי נשיה דקא גביל (מורסן על ידי שינוי) וספי ליה לתוריה, בטש ביה (דהא לכולי עלמא אבל לא גובלין תנן), אתא אבוה אשכחיה א"ל הכי אמר אבוה דאמך משמיה דרב ומנו רבי ירמיה בר אבא גובלין (על ידי שינוי) ולא מספין... (שבת קנו א)