מנימין בר איהי

תלמוד בבלי:

אבוה בר איהי ומנימין בר איהי חד ספי (לשמש) מכל מינא ומינא וחד ספי מחד מינא, מר משתעי אליהו בהדיה ומר לא משתעי אליהו בהדיה. (כתובות סא א)