מר זוטרא חסידא

תלמוד בבלי:

מר זוטרא חסידא כי הוו מכתפי ליה בשבתא דרגילא אמר הכי, כי לא לעולם חוסן ואם נזר לדור ודור. (סנהדרין ז ב)

מר זוטרא חסידא איגניב ליה כסא דכספא מאושפיזא, חזיא לההוא בר בי רב דמשי ידיה ונגיב בגלימא דחבריה, אמר היינו האי דלא איכפת ליה אממונא דחבריה, כפתיה ואודי. (שם (בבא מציעא כד א)