מר עוקבא בר חמא

תלמוד בבלי:

אמיה דרמי בר חמא כתבתינהו לנכסה לרמי בר חמא בצפרא, לאורתא כתבתינהו למר עוקבא בר חמא, אתא רמי בר חמא לקמיה דרב ששת אוקמיה בנכסא, אתא מר עוקבא לקמיה דרב נחמן אוקמיה בנכסא... (כתובות צד ב)