נחום איש קודש קדשים

תלמוד ירושלמי:

ולמה נקרא שמו נחום איש קודש קדשים, שלא הביט בצורת מטבע מימיו. (סנהדרין נג ב)