נחום המדי

תלמוד בבלי:

וזו טעות טעה נחום המדי, כשעלו נזירים מן הגולה ומצאו בית המקדש חרב, אמר להם נחום המדי אילו הייתם יודעין שבית המקדש חרב הייתם נוזרים, אמרו לו לא, והתירן נחום המדי, וכשבא הדבר אצל חכמים אמרו, כל שנזר עד שלא חרב בית המקדש נזיר, ומשחרב בית המקדש אינו נזיר. (נזיר לב ב)