נחמיה איש בית דלי

תלמוד בבלי:

תא שמע אמר רבי עקיבא כשירדתי לנהרדעא לעבר השנה מצאתי נחמיה איש בית דלי, ואמר לי שמעתי שאין משיאין את האשה בארץ ישראל על פי עד אחד אלא רבי יהודה בן בבא, ונמתי לו כן הדברים, אמר לי אמור להם אתם יודעים המדינה הזו משובשת בגייסות, כך מקובלני מר"ג הזקן שמשיאין האשה על פי עד אחד... אמר רבא הכי קאמר, אתם יודעים שמדינה זו משובשת בגייסות ולא אפשר לי למשבק אינשי ביתי ומייתי קמי רבנן. (יבמות קטו א)