נתן צוציתא

תלמוד בבלי:

...אמר רב יוסף ועוד אחד בדורנו (גדול בבעלי תשובה), ומנו עוקבן בר נחמיה ריש גלותא, והיינו נתן צוציתא, (על שם ניצוצין דנורא שהמלאך פשט את ידו וקיבל תשובתו, או שהמלאך אחזו בציצית ראשו), אמר רב יוסף הוה יתיבנא בפירקא והוה קא מנמנם וחזאי בחילמא דקא פשט ידיה וקבליה. (שבת נו ב)