עקביא בן מהללאל

תלמוד בבלי:

והא דתנן א"ר יהודה חס ושלום שעקביא בן מהללאל נתנדה שאין עזרה ננעלת על כל אדם בישראל בחכמה וביראת חטא כעקביא בן מהללאל, אביי מתרץ לטעמיה ורבא מתרץ לטעמיה, אביי מתרץ לטעמיה, אין בעזרה בשעה שננעלה על כל אדם בישראל בחכמה וביראת חטא כעקביא בן מהללאל... (פסחים סד ב)

אמר רב כהנא הוא אומר מפי השמועה והן אומרין מפי השמועה אינו נהרג, הוא אומר כך הוא בעיני והן אומרין כך הוא בעינינו נהרג, וכל שכן הוא אומר מפי השמועה והן אומרין כך הוא בעינינו אינו נהרג... תדע שהרי לא הרגו את עקביא בן מהללאל, ור' אלעזר אומר אפילו הוא אומר מפי השמועה והן אומרין כך הוא בעינינו נהרג, כדי שלא ירבו מחלוקות בישראל, ואם תאמר מפני מה לא הרגו את עקביא בן מהללאל, מפני שלא הורה הלכה למעשה. (סנהדרין פח א)

עקביא בן מהללאל העיד ארבעה דברים, אמרו לו עקביא חזור בך בארבעה דברים שהיית אומר ונעשך אב בית דין לישראל, אמר להן מוטב לי להקרא שוטה כל ימי ולא ליעשות שעה אחת רשע לפני המקום, שלא יהיו אומרים בשביל שררה חזר בו... הוא היה אומר אין משקין לא את הגיורת ולא את שפחה המשוחררת, וחכמים אומרים משקין, אמרו לו מעשה בכרכמית שפחה משוחררת שהיתה בירושלים והשקוה שמעיה ואבטליון, אמר להן דוגמא השקוה, ונידוהו ומת בנידוי וסקלו בית דין את ארונו. א"ר יהודה חס ושלום שעקביא נתנדה שאין העזרה ננעלת בפני כל אדם מישראל בחכמה וביראת חטא כעקביא בן מהללאל...

בשעת פטירתו אמר לבנו בני חזור בך בד' דברים שהייתי אומר, א"ל ולמה לא חזרת בך, אמר לו אני שמעתי מפי המרובים והם שמעו מפי המרובים, אני עמדתי בשמועתי והם עמדו בשמועתן, אבל אתה שמעת מפי היחיד ומפי המרובין מוטב להניח דברי היחיד ולאחוז בדברי המרובים. אמר לו אבא פקוד עלי חבירך, אמר לו איני מפקיד, אמר לו שמא עילה מצאת בי, אמר לו לאו, מעשיך יקרבוך ומעשיך ירחקוך. (עדיות ה ו וז)