ר  אבא דמן חיפה

תלמוד בבלי:

הא ר' אבא ורבי אסי איקלעו לבי ר' אבא דמן חיפא ונפל מנרתא על גלימיה דר' אסי ולא טילטלה... (שבת מה ב)