ר אבון

תלמוד ירושלמי:

רבי אבון על קומי מלכותא, כי נפיק הפך קדל (לא נשמר לצאת דרך אחוריו), בעיון מיקטלוניה, וחמין תרין זיקוקין דנור נפקין מקדליה (יוצאין מאחורי ערפו, והניחוהו), ושבקוה לקיים מה שנאמר וראו כל עמי הארץ כי שם ה' נקרא עליך ויראו ממך. (ברכות לז ב)