ר אושעיא בריבי

תלמוד בבלי:

א"ר יוחנן י"ח ימים גידלתי אצל רבי אושעיא בריבי ולא למדתי ממנו אלא דבר אחד במשנתינו, כיצד מאברין את הערים באל"ף, איני, והאמר רבי יוחנן י"ב תלמידים היו לו לרבי אושעיא בריבי וי"ח ימים גידלתי ביניהן, ולמדתי לב כל אחד ואחד וחכמת כל אחד ואחד... וא"ר יוחנן כשהיינו לומדין תורה אצל ר' אושעיא היינו יושבין ארבעה ארבעה באמה... א"ר יוחנן רבי אושעיא בריבי בדורו כר' מאיר בדורו, מה רבי מאיר בדורו לא יכלו חביריו לעמוד על סוף דעתו, אף רבי אושעיא לא יכלו חבריו לעמוד על סוף דאתו... (עירובין נג א)