ר אלעזר חסמא

תלמוד בבלי:

ראה רבי אלעזר בן עזריה חגיגה א א.

...א"ל עד שאתה תמה עלי תמה על שני תלמידים שיש לך ביבשה, ר' אלעזר חסמא ורבי יוחנן בן גודגדא שיודעין לשער כמה טפות יש בים ואין להם פת לאכול ולא בגד ללבוש, נתן דעתו להושיבם בראש, כשעלה (רבן גמליאל) שלח להם ולא באו, חזר ושלח ובאו, אמר להם כמדומין אתם ששררה אני נותן לכם, עבדות אני נותן לכם... (הוריות י א)

מדרש רבה:

ר' אלעזר אזל לחד אתר אמרו ליה פרוס על שמע, אמר להן לינה חכם (איני יודע), עבור לפני התיבה, אמר להן לינא חכם, אמרין דין הוא ר' אלעזר דאתון מתגלגלין ביה, על מגן (בחנם קוראים לו) צווחין ליה רבי, נתכרכמו פניו והלך לו אצל ר"ע, א"ל למה פניך חולניות תני ליה עובדא, א"ל צבי מרי דיליף, א"ל אין, אלפיה, לבתר יומין אזל לההוא אתרא אמרו ליה פרוס על שמע פרס, עבור לפני התיבה עבר, אמרין אתחסם ר' אלעזר וקרין ליה ר' אלעזר חסמא. (ויקרא כג ד)