ר אלעזר מהגרוניא

תלמוד בבלי:

ראה רב אחא בר יעקב עירובין סג א.

ר' אלעזר מהגרוניא זבין בהמה ויהיב ליה לאריסיה מפטים ליה ויהיב ליה רישא באגריה ויהיב פלגא רווחא, אמרה לי דביתהו אי משתתפת בהדיה יהיב לך נמי אליתא, אזל זבין בהדיה פליג ליה מאליתא, א"ל תא נפלגיה לרישא, א"ל השתא כמעיקרא נמי לא, א"ל עד האידנא זוזי דידי הוו אי לא הוה יהיבנא לך טפי פורתא מיחזי כרבית, השתא שותפי אנן, מאי קאמרת טרחנא טפי פורתא, אמרי אינשי סתם אריסא למרי ארעא קמשעבד נפשיה לאתויי ליה רעיא. (בבא מציעא סט א)