ר אפס

תלמוד בבלי:

...חנינא בר חמא ישב בראש, לא קיבל רבי חנינא שהיה ר' אפס גדול ממנו שתי שנים ומחצה, יתיב רבי אפס ברישא ויתיב רבי חנינא אבראי ואתא לוי ויתיב גביה, נח נפשיה דרבי אפס ויתיב רבי חנינא ברישא... (כתובות קג ב)