ר יאשיה דמן אושא

תלמוד בבלי:

דאמר רבה בר בר חנה חמשה סבי הוינן קמיה דר' יאשיה דמן אושא, אתא ההוא גברא קמיה ואשקליה גיטא על כורחיה, אמר לן זילו אטמורו וכתבו לה... (גיטין לג ב)