ר יאשיה

תלמוד בבלי:

...א"ל מאתריה דר יאשיה את (לפיכך אתה בקי בדינן, לפי שהוא דורש לרבים ומודיען), קרי עליה וצדיק יסוד עולם. (גיטין סא א)