ר יהושע בן ר עקיבא

(ראה גם: רבי יהושע בן קרחה)

תוספתא:

ומעשה ביהושע בן ר' עקיבא שנשא אשה ופסק עמה שתהא זנתו ומלמדתו תורה, וכשהיו שני בצורת עמדו וחלקו, התחילה קובלת עליו לחכמים, וכשבאו לבית דין אמר להן היא נאמנת עליו יותר מכל אדם, אמרה להן ודאי כך היתנה עמי, אמרו לה חכמים אין כלום לאחר הקיצה. (כתובות פרק ד)

ילקוט שמעוני:

מעשה בבנו של ר' עקיבא שנשא אשה, מה עשה כיון שהכניסה עמד לו כל הלילה והיה קורא בתורה, אמר לה סיבי בוצינא ואנהירי לי (קחי נר והאירי לי), סבת לה כל ליליה בוצינא והות קיימא קמיה מנהרא (עמדה כל הלילה והאירה לפניו) עד דאתא צפרא, בצפרא קרב רבי עקיבה לגביה ואמר ליה ברי מצא או מוצא, אמר ליה מצא וכו'. (משלי פרק יח, תתקנח)