ר יהושע בריה דרב אידי

תלמוד בבלי:

רב כהנא חלש, שדרוה רבנן לר' יהושע בריה דרב אידי, אמרו ליה זיל בדוק מאי דיניה, אתא אשכחיה דנח נפשיה, קרעיה ללבושיה ואהדריה לקרעיה לאחוריה, ובכי ואתי, אמרו ליה נח נפשיה, אמר להו אנא לא קאמינא, ומוציא דבה הוא כסיל. (פסחים ג ב)

רב אידי בר אבין נסיב כהנתא, נפקו מיניה תרי בני סמיכי, רב ששת בריה דרב אידי ור' יהושע בריה דרב אידי. (שם מט א)