ר יוחנן החורני

תלמוד בבלי:

תא שמע דא"ר אלעזר בר צדוק כשהייתי לומד תורה אצל ר' יוחנן החורני ראיתי שהיה אוכל פת חריבה במלח בשני בצורת, באתי והודעתי את אבא, אמר לי הולך לו זיתים, והולכתי לו, ראה אותן שהן לחין, אמר לי אין אני אוכל זיתים, באתי והודעתי את אבא, אמר לי לך ואמור לו חבית נקובה היתה אלא שסתמוה שמרים... ואף על פי שתלמיד שמאי היה כל מעשיו לא עשה אלא כדברי בית הלל... (יבמות טו ב)

תוספתא:

אמר רבי פעם אחת היינו באין אני ור' אלעזר בר' צדוק אצל ר' יוחנן בן נורי בבית שערים והיינו אוכלין תאינים וענבים חוץ לסוכה... (סוכה פרק א)