ר יוסי בן דורמסקית

תלמוד בבלי:

ראה ר' אליעזר חגיגה ג ב.