ר יוסי בר חלפתא

תלמוד ירושלמי:

דרבי יוסי בן חלפתא ייבם את אשת אחיו, חמש חרישות חרש וחמש נטיעות נטע, ודרך סדין בעל, אילו הן רבי ישמעאל בי ר' יוסי, ר' לעזר בי ר' יוסי, ר' מנחם בי ר' יוסי, ור' חלפתא בר' יוסי רבי אבדימוס בי ר' יוסי. (יבמות א ב, ראה גם ר' יוסי שבת קיח ב)