ר יוסי בר חנינא

תלמוד בבלי:

רבי חלבו ור' עוירא ור' יוסי בר חנינא איקלעו לההוא אתרא אייתו קמייהו אפרסקא דהוה כאילפס כפר הינו... אכלו שליש והפקירו שליש ונתנו לפני בהמתן שליש. (כתובות קיב א)

...והא רבי יוסי בר חנינא דיינא הוא ונחית לעומקיה דדינא. (בבא קמא לט א)