ר יוסי בר נתן

תלמוד בבלי:

רבי יוסי בן נתן גמיר לה להא מתניתא ולא ידע ליה לפרושה, אזל בתריה דרב ששת לנהרדעא ולא אשכחיה, אזל בתריה למחוזא אשכחיה... (בבא בתרא קכא א)