ר יוסי קטנתא

תלמוד בבלי:

משמת ר' יוסי קטנתא פסקו חסידים, ולמה נקרא שמו קטנתא שהיה קטנתא של חסידים. (סוטה מט א)