ר יעקב בן קרשי

תלמוד בבלי:

ראה רבן שמעון בן גמליאל הוריות יג ב.