ר יעקב בר אחא

תלמוד בבלי:

ר' סימון ור' אלעזר הוו יתבי, חליף ואזיל ר' יעקב בר אחא א"ל חד לחבריה ניקו מקמיה דגבר דחיל חטאין הוא, א"ל אידך ניקו מקמיה דבר בר אוריין הוא, א"ל אמינא לך אנא דגבר דחיל חטאין הוא ואמרת לי את בר אוריין הוא... (שבת לא ב)