ר ישמעאל בן פיאבי

תלמוד בבלי:

משמת רבי ישמעאל בן פיאבי בטלה זיו הכהונה. (סוטה מט א)