ר פפייס

תלמוד בבלי:

העיד ר' יהושע ור' פייס על ולד שלמים שיקרב שלמים, אמר ר' פפייס אני מעיד שהיתה לנו פרה של זבחי שלמים ואכלנוה בפסח ואכלנו ולדה שלמים בחג. (תמורה יח א)