ר שמעון בר ווא

תלמוד ירושלמי:

שמעון בר ווא הוה כד מסקים (עני מאד), ואיתמנין דקיקין מיניה (קטנים ממנו) והוא לא איתמני, שמעון בר ווא הוה בקי במרגליתא בכל מיליה ולא הוה ליה עיגל (ככר לחם) מיכלי, והוה רבי יוחנן קרי עלוי וגם לא לחכמים לחם, אמר כל מי שאינו מכיר מעשיו של אברהם יכיר מעשה אבותיו של זה. שמעון בר ווא הוה כד מסקום ושלח ליה רבי אבהו חדא איגרא ויהב ליה מן סיבתיה בגוה (נתן לו מתנה בתוכה), בגין אילין סבתא קום אתהלך לארעא דישראל (לפי שהיה חושש שלא יקבל מתנה כתב לו כן שזהו למצוה). (בכורים יא ב)