רב אבא בר תחליפא

תלמוד בבלי:

רבי אלעזר מהגרוניא ורב אבא בר תחליפא איקלעו לבי רב אחא בריה דרב איקא באתריה דרב אחא בר יעקב, בעי רב אחא בריה דרב איקא למיעבד להו עיגלא תילתא, אייתי סכינא וקא מחוי להו, אמר להו רב אחא בר תחליפא לא ליחוש ליה לסבא, אמר להו ר"א מהגרוניא הכי אמר רבא צורבא מרבנן חזי לנפשיה, חזי ואיעניש רבי אלעזר מהגרוניא... ואי בעית אימא שאני רב אחא בר יעקב דמופלג. (עירובין סג א)