רב אדא בר מתנא

תלמוד בבלי:

כי הא דרב אדא בר מתנא הוה קאזיל לבי רב, אמרה ליה דביתהו ינוקי דידך מאי אעביד להו, אמר לה מי שלימו קורמי (ירקות) באגמא. (עירובין כב א)