רב אויא סבא

תלמוד בבלי:

בעא מיניה רב אויא סבא מרבה בר רב הונא קולית סתומה לרבי ישמעאל מהו שתטמא... אמר ליה עורבא פרח, א"ל רבא בריה ולאו היינו רב אויא סבא מפומבדיתא דמשבח לן מר בגויה דגברא רבה הוא, א"ל אני היום סמכוני באשישות ובעא מינאי מילתא דבעי טעמא. (חולין קכד ב)