רב אויא

תלמוד בבלי:

רב אויא איקלע לנהרדעא חזייה לההוא גברא דהוה קא קטיר בגמי, אמר דין לא נטרוק, (זה לא ינעול שאינו קשור דכמאן דליתי לגמי דמי). (עירובין קב א)

אחתיה דרמי בר חמא הות נסיבא לרב אויא, אירכס כתובתה... (כתובות נו ב)

אחתיה דרמי בר פפא הוה נסיבא ליה לרב אויא, שכיבא, עבד לה מעמד ומושב, א"ר יוסף טעה בתרתי... (בבא בתרא ק ב)