רב אחא בר אבא

תלמוד בבלי:

רב אחא בר אבא איקלע לבי רב חסדא חתניה, שקליה לבת ברתיה אותבוה בכנפיה, אמר ליה לא סבר לה מר דמקדשא, אמר ליה עברת לך אדרב, דאמר רב יהודה אמר רב ואיתימא רבי אלעזר אסור לאדם שיקדש את בתו כשהיא קטנה עד שתגדיל ותאמר בפלוני אני רוצה. מר נמי עבר אדשמואל, דאמר שמואל אין משתמשים באשה, אמר ליה אנא כאידך דשמואל סבירא לי, דאמר שמואל הכל לשם שמים. (ואין דעתי אחריה לחיבת אישות אלא לחיבת קורבה, ולעשות קורת רוח לאמה כשאני מחבב אותה). (קידושין פא ב)