רב אחא בר יוסף

תלמוד בבלי:

מיסתמיך ואזיל רב אחא בר יוסף אכתפיה דרב נחמן בר יצחק בר אחתיה, א"ל כי מטינן לבי רב ספרא עיילינא, כי מטו עייליה, בעא מיניה מהו לכסכוסי כיתניתא בשבתא... (שבת קמ א)