רב אחא בר יעקב

תלמוד בבלי:

ראה רב אחא בריה דרב איקא עירובין סג א.

רב אחא בר יעקב אחדתיה סוסכינתא (חולי מעוצר השתן ואדם נעקר ממנו), תליוה בארזא דבי רב ונפק מיניה כהוצא ירקא. אמר רב אחא בר יעקב שיתין סבי הוינא וכולהו איעקור מפרקיה דרב הונא לבר מאנא דקיימי בנפשאי החכמה תחיה בעליה. (יבמות סד ב)

כי הא דרב יעקב בריה דרב אחא בר יעקב שדריה אבוה לקמיה דאביי, כי אתא חזייה דלא הוה מיחדדין שמעתיה, א"ל אנא עדיפא מינך תוב את דאיזיל אנא. שמע אביי דקא הוה אתי, הוה ההוא מזיק בי רבנן דאביי דכי הוו עיילי בתרין אפילו ביממא הוו מיתזקי, אמר להו לא ליתיב ליה איניש אושפיזא אפשר דמתרחיש ניסא, על בת בההוא בי רבנן, דמי ליה כתנינא דשבעה רישוותיה, כל כריעה דכרע נתר חד רישיה, אמר להו למחר אי לא איתרחיש ניסא סכינתין. (קידושין כט ב)

משבח ליה רבא לר"נ בדרב אחא בר יעקב דאדם גדול הוא, א"ל לכשיבא לידך הביאהו לידי, כי אתא לגביה אמר ליה בעי מינאי מילתא, בעא מיניה שור של שני שותפין כיצד משלמין כופר... אמר ליה שבקן אסתגר בקמייתא (הוסגרתי ונאלמתי בשאלה הראשונה). (בבא קמא מ א)

רב אחא רב יעקב כתב חד אמשכיה דעיגלי ואתרמי ליה (ספר תורה ארכו כהיקפו). יהבו ביה רבנן עינייהו ונח נפשיה. (בבא בתרא יד א)