רב אחא בריה דרב איקא

תלמוד בבלי:

רבי אלעזר מהגרוניא ורב אבא בר תחליפא איקלעו לבי רב אחא בריה דרב איקא באתריה דרב אחא בר יעקב, בעי רב אחא בריה דרב איקא למיעבד להו עיגלא תילתא, אייתי סכינא וקא מחוי להו, אמר לו רב אחא בר תחליפא לא ליחוש ליה לסבא, אמר להו ר"א מהגרוניא הכי אמר רבא צורבא מרבנן חזי לנפשיה, חזי ואיעניש רבי אלעזר מהגרוניא... שאני התם דאתחילו בכבודו, ואי בעית אימא שאני רב אחא בר יעקב דמופלג. (עירובין סג א)