רב אחא בריה דרבינא

תלמוד בבלי:

רב אשי שדר ליה שבסר זוזי לרב אחא בריה דרבינא בפדיון הבן, שלח ליה לישדר לי מר תלתא יתירתא דאיכא עלוייהו, (שנתתי לך יותר מדאי, כרבא דאמר סלע דאורייתא שלש דינרין, ותילתא מטי לחמשה סלעים ט"ו דינר, והתילתא דאינון שתי דינרין נכי תלתא דמטי לסך הכל שבסר זוז נכי תילתא), שלח ליה לשדר לי מר תלתא אחרינא דאוסיפו עילוייהו, (ועשאום למדת צורי דהוו חמש סלעים עשרים זוז). (בכורות נ א)